Cup of Coffee

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Bedrijfsgegevens:

Cup of Coffee

Rechtsvorm: éénmanszaak
Ondernemingsnummer: 0894 178 266

Sint-Jansstraat 101 A
9982 SINT-JAN-IN-EREMO

Tel: 0032(0)470629332
E-mail: dimi@cupofcoffee.be

Website: https://cupofcoffee.be

Cup of Coffee is bereikbaar op het telefoonnummer 0032(0)470629332, via e-mail op dimi@cupofcoffee.be. of per post op het volgende adres Cup of Coffee, Sint-Jansstraat 101a 9982 Sint-Jan-in-Eremo, tav Dimitri Wittevrongel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, Cup of Coffee respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het plaatsen van uw gegevens op de door u bestelde website of de door u gevraagde aanpassingen op uw website, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Cup of Coffee, tav Dimitri Wittevrongel Sint-Jansstraat 101a 9982 Sint-Jan-in-Eremo., gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Cup of Coffee tav Dimitri Wittevrongel Sint-Jansstraat 101a 9982 Sint-Jan-in-Eremo.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Cup of Coffee houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Cup of Coffee, tav Dimitri Wittevrongel Sint-Jansstraat 101a 9982 Sint-Jan-in-Eremo.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

cupofcoffee.be gebruikt:

-‘First party cookies’ Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

-‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentie-plugin. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Cup of Coffee vertegenwoordigd door Dimitri Wittevrongel, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever of klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Cup of Coffee te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Cup of Coffee zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Cup of Coffee. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

Artikel 3. Annulering

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Cup of Coffee de werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.

3.2 Cup of Coffee, vertegenwoordigd door Dimitri Wittevrongel, behoudt zich het recht om de samenwerking met een klant stop te zetten. Cup of Coffee zal de klant hiervan zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Wanneer de stopzetting gebeurt voor de oplevering van de gevraagde werken zal Cup of Coffee het reeds betaalde voorschot terugbetalen minus de reeds gemaakte kosten van de gedane voorbereiding van de werken aan uurtarief. In het geval er geen voorschot werd betaald worden bovenstaande kosten middels factuur aan de klant overgemaakt en dient deze binnen de vooropgestelde betalingstermijn te worden voldaan. In geen geval kan bij stopzetting door Cup of Coffee de klant een schadevergoeding eisen van Cup of Coffee.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Cup of Coffee niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Cup of Coffee bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 25 % van het factuurbedrag.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Cup of Coffee. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Cup of Coffee, is de klant aan Cup of Coffee een nalatigheidsintrest verschuldigd van 15% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
Bovendien behoudt Cup of Coffee zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

6.4 Gereserveerde consultancy of prepaid support, kan worden ingepland na volledige betaling van het openstaande factuurbedrag.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Cup of Coffee te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Cup of Coffee verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Cup of Coffee zijn middelenverbintenissen. Cup of Coffee is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Cup of Coffee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Cup of Coffee zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Cup of Coffee of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Cup of Coffee met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Cup of Coffee. De totale aansprakelijkheid van Cup of Coffee, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Cup of Coffee werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten of producten (bvb. software, plugins) afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Cup of Coffee geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. Cup of Coffee is in geen geval aansprakelijk voor eventuele fouten of veiligheidsrisico’s in diensten of producten van derde leveranciers. Cup of Coffee is eveneens in geen geval aansprakelijk voor het gevolg van eventuele fouten of veiligheidsrisico’s in diensten of producten van derde leveranciers.

8.5 Cup of Coffee is niet aansprakelijk voor de inhoud op de website(s) van haar opdrachtgever(s).

8.6 Cup of Coffee kan niet aansprakelijk worden gehouden voor nalatigheden of incorrecte administratie met betrekking tot websites/webshops. Correcte administratieve opvolging van de website/webshop is volledig de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van de website/webshop.

8.7 Bij betaling van de factuur verklaart de klant zich akkoord een correct werkende website te hebben ontvangen zoals overeengekomen tussen Cup of Coffee en de klant. Het verdere onderhoud en beheer zijn volledig ten laste van de klant tenzij anders is overeengekomen.

8.8 Bij afgesproken onderhoud  kan Cup of Coffee niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen ten gevolge van updates van WordPress, updates van thema’s of updates van plugins. Cup of Coffee kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden. Updates van webshops en/of leersystemen worden enkel uitgevoerd wanneer deze webshops en/of leersystemen niet actief zullen gebruikt worden gedurende een periode van 1 tot 5 dagen. De klant dient Cup of Coffee de aanvang van deze periode minimaal 14 dagen op voorhand door te geven (per mail of telefonisch). Updates worden enkel uitgevoerd tijdens de werkuren (ma-vrij 08u30-18u00) en in overleg met de beschikbare planning van Cup of Coffee.

8.9 Bij aangevraagde aanpassingen door de klant kan Cup of Coffee niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele bijkomende problemen ten gevolge van de gevraagde aanpassingen door klanten. Cup of Coffee kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Cup of Coffee ontwikkelde sites.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Cup of Coffee gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Cup of Coffee werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Cup of Coffee verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Cup of Coffee of een derde waarmee Cup of Coffee hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Cup of Coffee, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Cup of Coffee ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Cup of Coffee onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Cup of Coffee waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1. Voor de hosting werkt Cup of Coffee samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Cup of Coffee de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door Cup of Coffee aan de klant jaarlijks verstrekt, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk te melden ten minste 1 maand voor het einde van de lopende hostingdienst. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 12. Domeinnaam

12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt Cup of Coffee, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Cup of Coffee staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Cup of Coffee. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Cup of Coffee het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Cup of Coffee verleende diensten betalen, alsook de kosten die Cup of Coffee moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat Cup of Coffee nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Cup of Coffee. Bovendien behoudt Cup of Coffee het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijs bevat dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Cup of Coffee, heeft Cup of Coffee de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Cup of Coffee persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Cup of Coffee voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Cup of Coffee.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld ziekte, stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Cup of Coffee geen controle heeft, bevrijden Cup of Coffee, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Cup of Coffee en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Cup of Coffee. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brugge.

Artikel 20. De creatie van onderscheidingstekens

20.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

20.1. We willen er u wel op wijzen dat Cup of Coffee niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

20.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

 

Menu

Project in gedachten ?